Pondělí, úterý, středa a čtvrtek 7:00 - 14:00 hod.

 

 

 

Poslání
Posláním sociální služby je poskytovat ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu jejich postižení. Poskytovat péči a podporu při zvládání běžných denních činností a při
zapojování do běžného života vrstevníků s ohledem na jejich individuální potřeby, možnosti a zájmy.

Cíl
Cílem sociální služby je pomáhat klientům v udržení soběstačnosti a samostatnosti na co nejvyšší
úrovni podle jejich možností s přiměřenou mírou podpory.

Cílové skupiny:
- osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
- osoby s chronickým duševním onemocněním
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se zdravotním postižením

Služba nemůže být poskytnuta:

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny,
 • osobám, které vyžadují jinou sociální službu či činnost, kterou neposkytujeme,
 • v případě naplnění kapacity.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při zajištění stravy (vlastní přípravou, objednávkou, ohřevem jídla z domova)
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  (didaktické a společenské hry, výtvarné činnosti a práce s různorodým materiálem,
  rukodělné činnosti, předčítání, poslech hudebních nahrávek, muzikoterapeutické
  aktivity, práce na PC, práce s knihou, trénink paměti, základní finanční gramotnost),
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského
  prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
  při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (podpora při využívání
  běžných služeb – obchody, služby; vycházky a orientace v nejbližším okolí),

e) sociálně terapeutické činnosti:

 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
  osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování
  osob (nácvik obsluhy běžných domácích spotřebičů, nácvik drobných zahradnických prací),

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Součástí poskytované sociální služby je základní sociální poradenství, které je poskytováno zdarma.