Provozní doba:

ambulantní služby
pondělí: od 14:00 - 16:30 hod.
pátek:    od 08:00 - 12:00 hod.


terénní služby
Středa a čtvrtek: od 13:00 - 17:00 hod.

Služba je poskytována ambulantně, v sídle organizace a terénně, v přirozeném prostředí rodiny, v jejich domácnosti.

Poslání
Posláním sociální služby je podporovat a pomáhat rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, která ohrožuje vývoj
dítěte a fungování rodiny. Ve spolupráci s rodinami usiluje služba o zachování soužití členů rodiny a zdravého vývoje
dětí v podmínkách funkční rodiny.

Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami.
Rodiny se potýkají s obtížemi v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, péče o děti, hospodaření a rodinného rozpočtu,
bydlení a vedení domácnosti, komunikace s úřady a sociálního vyloučení.

Služba nemůže být poskytnuta:

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny,
 • osobám, které vyžadují jinou sociální službu či činnost, kterou neposkytujeme,
 • v případě naplnění kapacity.

Tato sociální služba se poskytuje ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zdarma.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost s dětmi,
 • pracovně výchovná činnost s dospělými, např. podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení
  hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech,
  školách, školských zařízeních, podpora pro zajištění podmínek v rodině pro vzdělávání dětí,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

c) sociálně terapeutické činnosti:

 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
  schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
  podporujících sociální začleňování osob,
 • motivace k zapojení blízké rodiny do řešení situace,

e) základní sociální poradenství

 • sociální poradenství slouží k orientaci v sociálních službách, pomáháme při oprávněných žádostech o dávku
  v hmotné nouzi, při sepisování žádostí, podpora při ucházení se o zaměstnání, doprovod na úřady
  a pomoc při jednání s úřady a se školou, doporučení odborné pomoci

Nepříznivou sociální situací rozumíme:

 • špatnou finanční situaci rodiny (hospodaření s financemi, dluhová problematika), která zabraňuje péči o děti
  (např. dítě nemůže se třídou jet na školní výlet)
 • nevyhovující bytovou situaci rodiny (bydlení ve vyloučených lokalitách, nevyhovující úroveň bydlení,
  hrozba náhlého vystěhování), kdy dítě nemá zajištěnou bezpečnou domácnost,
 • dlouhodobou nezaměstnanost, která je příčinou neuspokojování základních potřeb dětí,
 • závislost na sociálních dávkách rodině způsobuje sociální vyloučení dětí,
 • sníženou schopnost pečovat o dítě a vychovávat jej, děti nemají nastavená pravidla a jsou ohrožena
  patologickým chováním,
 • problémy se vzděláváním dětí (nedostatečná školní příprava, nekomunikace se školou atd.),
  způsobují neúspěch dítěte ve vzdělávacím zařízení a z toho plynoucí obtíže,
 • ohrožení sociálně patologickými jevy,
 • sociální vyloučení,
 • snížená schopnost jednání s úřady,
 • rizikovou situaci (dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav člena rodiny, riziko umístění dětí v ústavním zařízení,
  rodič jako samoživitel),
rizikovou rodinnou historii (odebrání dětí do ústavní výchovy, rodiče vyrůstali v ústavním zařízení).