Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček
Nádražní 695/28, 742 35 Odry

je Nestátní Nezisková Organizace - spolek: IČO: 654 71 776,  DIČ: 654 71 776   je právním subjektem. Statutárním orgánem zaregistrovaného spolku jsou:
Předsedkyně - Klára Galetková a místopředsedkyně Ludmila Saranová.
Spolek se řídí Stanovami/ viz veřejný spolkový rejstřík (aktualizace 13.6.2018)

Hlavním posláním a cílem ARPZPD v ČR, z.s. Klubu Zvonečku je integrace  rodin s dětmi, mládeže a mladých lidí s kombinovaným, chronickým onemocněním či zdravotním postižením   do společnosti, rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace,anebo existují další rizika vývoje dítěte. Ve všech sociálně aktivizačních, výchovných a vzdělávacích činnostech a akcích respektujeme Listinu práv a svobod, osobní právo na informace a právo na ochranu osobních údajů.

Poskytujeme dvě registrované sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Ambulantní sociální službu sociální péče: § 45 centrum denních služeb /CD identifikátor 2298502/ vždy: v pondělí- úterý-středu-čtvrtek od 7,00 do 14,00 hod na základě uzavřené Smlouvy. Přílohou smlouvy je stanovený rozsah služby, ceník a pravidla. Cílové skupiny:-osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení,- s mentálním, -tělesným, -zdravotním, -chronickým duševním a -s kombinovaným postižením.

Další sociální službou – službou sociální prevence je: § 65 sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi /SAS/ identifikátor 9293287/. Ambulantně se poskytuje – v pondělí: od 14-16,30 hod, v pátek od 8,00-12 hod, v terénu: ve středu a čtvrtek od 13-17 hod (v individuálních případech lze provádět terénní sociální službu podle potřebrodiny v jiném časovém rozmezí na základě oboustranné dohody) Cílová skupina: -rodiny s dítětem /dětmi.

Součástí poskytovaných sociálních služeb je zdarma poskytované sociální poradenství.

Registrace k poskytování sociálních služeb byla udělena Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě dne 24. 7. 2007, nabyla právní moci dne 14. 8. 2007. Obsah poskytování sociálních služeb stanovuje zákon č. 108/2006. Zabezpečuje snížení sociálních a zdravotních rizik, zabraňuje sociálnímu vyloučení, zprostředkovává potřebné a nezbytné sociální služby, podle místních a regionálních potřeb regionu  - Moravskoslezského kraje. Poskytování registrovaných soc. služeb je ošetřeno pojištěním. Pojistka č.860 331 9944  pro pojištění podnikatelských rizik – TREND 14 , Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP se sídlem Pobřežní 665/21,186 00 Praha8 8.

Prostory:

Městský úřad v Odrách vydal souhlas k pronájmu nebytových prostor v budově na Nádražní 695/28 1.patro, v Odrách a pozemku, na dobu neurčitou od 1. 1. 1998,
Označení:
Venkovní část vstupu je označena znakem ARPZPD v ČR, z. s. – znak člověka s rozpaženýma rukama, symbolu - nad dvěma dětmi a plným  názvem, včetně názvu poskytovaných sociálních služeb, IČO, telefon, číslo účtu, www, e-mail adresa. Jména statutárního orgánu a členů výboru spolku a jméno ředitele sociálních služeb jsou vyvěšeny uvnitř budovy.

Provozní náklady:

Finanční prostředky na provozní náklady spojené s poskytováním sociálních služeb poskytuje Moravskoslezský kraj, z Dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu. Sociální služba SAS je v letech 2017-2019 financována z projektu “Podpora služeb sociální prevence 2“, spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Platby uživatelů za  sociální službu CD, Granty města Odry, finanční a  sponzorská podpora  měst, městysů, obcí, soukromých a právnických osob, firem,  finanční příspěvky získané z nadací formou projektů ,jsou součástí plánovaného rozpočtu  na kalendářní rok. Ekonomickou oblast a účetnictví zpracovává kvalifikovaný ekonom a finanční poradce, dle platných předpisů a metodických pokynů. Práce s uživateli je zajišťována pracovníky s odborným vzděláním.

Klára Galetková a Ludmila Saranová – statutární orgán           Odry  2018-09-05

Zakladatel: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., IČ: 43002455, Karlínské náměstí 59/12, Karlín, 186 03 Praha 8